Mute / Unmute voice guidance

פקודה קולית: Mute / Unmute voice guidance

תיאור: כיבוי או הפעלה של ההנחיות הקוליות באפליקציית הניווט של הטסלה שלכם

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן