Open Phone app

פקודה קולית: Open phone app

תיאור: פותח את אפליקציית הטלפון של הטסלה

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן