Show/Display Release Notes

פקודה קולית: [Show/Display] Release Notes

תיאור: מציג את רשימת השינויים בגירסת התוכנה העדכנית ביותר הקיימת בטסלה שלכם

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן