Turn on/off all seat heaters

פקודה קולית: Turn on/off all seat heaters

תיאור: הפעלה וכיבוי של חימומי המושבים

השארת תגובה

שים לב, תגובות עשויות לעבור תהליך אישור לפני פרסומן